O nama

Društvo "ORION" je privatna kompanija formirana 1990. krajem 2012. godine kompanija menja naziv u "ORION WORLD" d.o.o. i pod tim imenom i dan danas posluje.

Organizacija zapošljava radnike odgovarajuće stručne spreme i raspolaže sa 3 hale ukupne površine 2650m2 sa potrebnom opremom i poslovnim prostorom.
 
Od osnivanja, svake godine društvo je povećavalo fizički obim proizvodnje, usluga i poslovalo je sve bolje. "ORION WORLD"d.o.o. se odlikuje dobrom poslovnošću i visokim kvalitetom svojih proizvoda i usluga. Korisnici proizvoda i usluga ORION WORLD"d.o.o. predstavljaju prioritet aktivnostima zaposlenih. U narednom periodu prioritet će biti održavanje ugleda, rad na edukaciji zaposlenih osavremenjivanju opreme i usavršavanju proizvodnje kao i mogućnostima da se odgovori izazovima koje zahteva proizvodnja visokog kvaliteta.

Veoma dug period prisutnosti "ORION WORLD" d.o.o kao proizvođača mašinskih delova alata za mehaničko održavanje, industrije železara, farmaceutici, staklarskoj i prehrambenoj industriji izradi rudarske opreme, govori dosta o kvalitetu proizvodnje i poštovanju ugovorenih rokova. “ORION WORLD” poseduje univerzalni mašinski park (strugove, glodalice, bušilice, brusilice) kao i CNC vertikalne obradne centre i CNC strugove, na kojima rade veoma iskusni i dobro obučeni radnici koji mogu da odgovore najsloženijim zahtevima u procesu proizvodnje.
         
Društvo “ORION WORLD” se pored proizvodnje namenjene procesnoj industriji, u saradnji sa livnicama, bavi obradom odlivaka od različitih materijala (čelik, aluminijum, bronza, mesing), proizvodnjom različitih kućišta pumpi i reduktora. 

U zavisnosti od zahteva korisnika "ORION WORLD" d.o.o proizvodi sklopove i raznovrsne mašinske delove od svih vrsta materijala obezbeđujući termičku obradu i sve vrste površinskih zaštita (hromiranje, fosfatiziranje, cinkovanje, bruniranje i dr.)

Od 2007. godine Organizacija poseduje i liniju za proizvodnju aluminijumskih tuba za različite namene (tempere, lepkovi, kozmetički i farmaceutski preparati...). Aluminijumske tube se izrađuju po dizajnu korisnika različitih prečnika i dimenzija. Deo asortimana koji se proizvede je namenjen i inostranom tržištu.

Posedujemo sertifikat sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015.


 

Vizija


Vizija „ORION WORLD” d.o.o. zasnovana je na dugoročnoj politici kvaliteta i ciljevima u razvoju efektivnosti, efikasnosti i racionalnosti ostvarivanja Misije.

Savremeni naučni, tehnički i tehnološki nivo procesa rada i poslovanja, konkurektan razvijenim zemljama u svetu, doprinosi stalnom povećavanju ukupnog kvaliteta procesa rada Organizacije što u izlazu daje visoko kvalitetne proizvode i usluge.

Cilj Organizacije je da u ovoj oblasti zadrži prisutnost na tržištu, da unapredi obim i poboljšava kvalitet svojih proizvoda i usluga. Budući da postoji prisutnost i na inostranom tržištu, postoji stalna težnja za proširenjem na što više tržišta kao i prepoznatljivost kvalitetnog i pouzdanog isporučioca proizvoda i usluga.

Osnovni moto vizije „ORION WORLD” d.o.o. - Ostvarenje proizvoda i usluga visokog kvaliteta i njihova prodaja najpoznatijim korisnicima u razvijenim zemljama, je osnovni postulat vizije Organizacije.


 

Misija


“ORION WORLD” d.o.o. bavi se proizvodnjom i uslugama iz oblasti mašinske obrade, proizvodnjom  aluminijumskih tuba, kao i proizvodnjom alata za održavanje u avio industriji.

Svoju misiju, Organizacija ostvaruje razvojem svojih proizvoda i usluga, tako što zadovoljava zahteve i potrebe svojih korisnika vodeći istovremeno računa o potrebama zaposlenih, kao i vlasnika.

Svrhu postojanja, Organizacija ostvaruje odgovarajućom strategijom poslovanja, koja se bazira na savremenim principima poslovanja, zasnovanim na znanju i iskustvu zaposlenih, čime realizuje svoju misiju.

Svrha postojanja i strategija poslovanja, su realna osnova za uspešnost i razvoj u uslovima stalnog unapređenja kodeksa ponašanja zaposlenih, u funkciji njihovog odnosa prema radu, zadacima i posvećenosti kvalitetu.

Efikasno i efektivno ostvarivanje svrhe postojanja, strategije poslovanja i kodeksa ponašanja zaposlenih, Organizacija ostvaruje stalnim inoviranjem racionalnih postupaka realizacije proizvoda i usluga, koji obezbeđuju uspešan rad i razvoj, u datom vremenu i uslovima, kao i moralnim principima poslovanja, pre svega, u odnosu na svoje korisnike i isporučioce, čiji je zadatak obezbeđenje uspešnog razvoja i rada u budućnosti.

Misijom su određene osnove koje usmeravaju ukupan i potreban napor zaposlenih u ostvari-vanju svih planova potrebnih za uspešan rad i razvoj Organizacije.


 

Politika kvaliteta


ORION WORLD d.o.o postoji radi podmirenja sadašnjih i budućih potreba tržišta Srbije i inostranstva za proizvodima i uslugama  proizvodnje Al tuba i mašinskih delova, koji dugoročno omogućavaju poslovni ugled i budućnost , uključujući Organizaciju u krug priznatih, poslovno uspešnih, tržišno orjentisanih i po kvalitetu uglednih privrednih subjekata.

Dugoročne namere rukovodstva  ORION WORLD d.o.o  Kragujevac u pogledu kvaliteta su da:

  • Primenjuje, preispituje, razvija i stalno poboljšava Sistem menadžmenta kvalitetom koji je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015;
  • Stalnim poboljšavanjem kvaliteta svih procesa isporučuje one proizvode i usluge, koji odgovaraju zahtevima i potrebama korisnika;
  • Stalno jača tržišnu orjentaciju Organizacije i svest svih zaposlenih o značaju zadovoljenja  korisnika i odgovornosti za kvalitet poslova koje obavljaju;
  • Kvalitet svakodnevnog rada zaposlenih bude najvažniji kriterijum za ocenu i vrednovanje rezultata rada;
  • Poboljšava uslove rada, zaštitu radne i očuvanje životne sredine;
  • Uspostavlja dugoročne partnerske odnose na obostranu korist sa isporučiocima i korisnicima u poslu;
  • Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana predstavlja stalni prioritet rukovodstva Organizacije;
  • Definisane procese vodi ciljno i meri  njihovu efikasnost i efektivnost;
  • Organizacija ima odgovoran odnos prema društvenoj zajednici;
  • Svi zaposleni u Organizaciji moraju, u okviru obavljanja svojih aktivnosti, da doprinose ostvarenju uspostavljene Politike kvaliteta, utvrđenih ciljeva kvaliteta i odgovorni su za njeno sprovođenje.
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
O nama
Orion world doo

Ul. Gornjomilanovačka 45
34000 Kragujevac, SRBIJA


Tel: +381 34 335 435
Fax: +381 34 331 966
Mail: orion-kg@orion-kg.com, marina@orion-kg.com